چارت سازمانی

چارت سازمانی دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
ردیف سازمانی پست و مسئولیت نام و نام خانوادگی
107-9  مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل
  و ترافیک

                     
                               

          احسان امانی
                       
108-9  معاون   
       
                    محمد علی طاهری
109-9  کارشناس هماهنگی و پیگیری  
110-9  رئیس گروه امور شهرسازی، معماری و
برنامه ریزی
 
                            سید حسن نوربخش
111-9 کارشناس شهرسازی        
                               


         داریوش رضایی
112-9 کارشناس شهر سازی  
113-9 کارشناس معماری                               

                                           
  محمد خسروی
114-9 کارشناس معماری    
                        محمد ابراهیم صیادی
115-9 کارشناس راه و ساختمان  
116-9 کارشناس امور عمرانی    
                                   علیرضا عبدالغنی
1/116-9 کارشناس امور عمرانی  
117-9 کارشناس نقشه برداری          
                                        منوچهر شریفی
118-9 کارشناس پیگیری ساخت و سازهای غیر مجاز              
                                 


             احمد رئیسی
119-9 کارشناس مسئول پایش محیط زیست
و توسعه پایدار
     
                            


        رخساره سامانی
120-9 کارشناس پایش محیط زیست
و توسعه پایدار
           
                                   


                 الهام مددی
121-9 به شماره 1/116-9کارشناس امور عمرانی  تغییر یافت  
122-9  رئیس گروه حمل و نقل و ترافیک        
                                  محمد اسماعیلی   
123-9  کارشناس حمل و نقل و ترافیک        
                               

                رحیم نصیری
124-9  کارشناس سامانه هوشمند حمل و نقل    
                        غلامحسین محمودیان